ارتباط با هیات

آدرس دفتر مرکزی:

صندوق پستی:

تلفن:

معاونت امور استان ها:

معاونت فرهنگی و روابط عمومی:

مرکز فناوری اطلاعات و سایت:

پیروان عترت (خواهران):

دورنگار:

دفتر مدیر و معاونت امور شهرستانها:

معاونت فرهنگی، روابط عمومی، فناوری اطلاعات و سایت:

 

پست الکترونیکی:

Info@Delsookhteh.ir

 

پیامک:

ارسال پیام:

 

تایید